Vážení zákazníci, z důvodu inventury, mohou být některé objednávky expedované se zpožděním. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro e-shop Animalshop.cz

v PDF zde


 
 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP ANIMALSHOP.CZ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) vydané společností JAVEC s.r.o., se sídlem
Sedmidomská 123, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ: 17623651, DIČ: CZ17623651, zapsané u Krajského
soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 49484, e-mail obchod@animalshop.cz, telefonní kontakt
+420777799750, (dále jen „My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a
povinnosti Vás, jakožto kupujícího, a Nás, jakožto prodávajícího, vzniklá v souvislosti s nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené distančním způsobem za použití prostředků komunikace na dálku, a to
prostřednictvím e-shopu Prodávajícího umístěného na webových stránkách www.animalshop.cz (dále jen
Webové stránky“). Pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností platí, že Podmínky se nevztahují na
případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů,
která naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají
se v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Podmínky platí ve znění
uvedeném na Webových stránkách v den uzavření Smlouvy.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky
komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a
Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu Prodávajícího umístěného na Webových
stránkách (dále jen „E-shop“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „webové rozhraní E-
shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na
Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho
zabalení;
 
1.3. Celková cena je součet Ceny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a Ceny
za dopravu;

1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných
údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 
1.8.Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 
1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace,
které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli.
Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními
objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak
jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele. Recenze mimo náš E-shop
nekontrolujeme a nemůžeme ručit za jejich autenticitu.

2.4. Prohlašujeme, že jsme řádně a včas ohlásili Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a
léčiv, že na adrese Sedmidomská 123, 463 31 Chrastava provádíme prodej vyhrazených veterinárních
léčivých přípravků dálkovým způsobem.

2.5. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1
písm. e) Občanského zákoníku.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních
prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za
používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi
tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky
komunikace na dálku využíváme.

3.3. Webové rozhraní E-shopu obsahuje seznam Námi nabízeného zboží k prodeji, a to včetně popisu
hlavních vlastností a povaze Zboží, uvedení cen jednotlivého Zboží, přičemž tyto ceny jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých
plněních a nákladech. Ceny Zboží a Ceny za dopravu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány
na webovém rozhraní E-shopu.

3.4. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto
návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností a povaze Zboží (na E-shopu
označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem Do košíku);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu
doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského
prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny
automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 
c)Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy
jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.5. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po
provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka Objednat s povinností platby Objednávku
dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito
Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží
zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace
odeslány přímo Nám.

3.6. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou
na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto
Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění
přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením
Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Vyhrazujeme si však právo neuzavřít
Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Nám.

3.7. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy
Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany
umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a
neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme
Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v
pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši
nabídku potvrdíte.

3.8. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni
Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k
uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat, vyhrazujeme si právo
odstoupit od Smlouvy a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti
Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za
zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných
prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.9. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.10. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém
případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob
tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je,
že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.11. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v
rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude
Vám Zboží poskytnuto se slevou. Některé slevy Vám z Naší strany mohou být poskytnuty automaticky, a
to za předem stanovených podmínek uvedených na webovém rozhraní E-shopu. Případné slevy z ceny
Zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na E-shopu výslovně uvedeno něco jiného. Na poskytnutí
slevy není právní nárok; v případě podstatného porušení Smlouvy z Vaší strany Vám tyto slevy můžeme
bez Vašeho souhlasu dočasně anebo trvale odejmout.
 
3.12.Na Našem E-shopu nedochází kpřizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného
rozhodování.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. Ze svého
Uživatelského účtu můžete provádět objednávání zboží. Jste však oprávněni objednávat zboží též bez
registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a
v případě změny je aktualizovat. Vámi uvedené údaje v Uživatelském účtu a v Objednávce považujeme
za správné.

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto
přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že
dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 5 roků nevyužíváte, či v
případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží jsou vždy uvedeny v rámci E-shopu, v návrhu
Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-
shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která
bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu,
případně podmínky, kdy je Vám poskytnuta doprava zdarma.

5.2. Jsme oprávněni, zejména u vybraného, atypického zboží nebo zboží na zakázku nebo v případě nákupu
Zboží ve prospěch třetí osoby, požadovat platbu předem, a to buď formou částečné zálohy na Celkovou
cenu nebo zaplacením Celkové ceny předem (před odesláním daného zboží). V takovém případě bude
na danou platbu pohlíženo jako na zálohu kupní ceny.

5.3. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem a jiných
obdobných peněžitých plnění nebo nákladů. Jsme plátcem daně z přidané hodnoty.

5.4. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu
Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení
Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 pracovních dnů.
V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uvést rovněž variabilní symbol platby.

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Comgate přičemž platba se
řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese:
V případě platby kartou online je Celkovácena splatná v den uzavření Smlouvy.

c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě
platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Našem sídle společnosti. V
případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

5.5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-
mailovou adresu. Faktura bude na Vaši žádost též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském
účtu.

5.6. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V
případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena v okamžiku připsáním na Náš účet, v
ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 30 pracovních dní způsobem dle Vaší volby, (Vážený zákazníku,
nemějte však obavy, většinu zboží expedujeme nejpozději do 2-3 pracovních dnů) přičemž můžete
vybírat z následujících možností:

a) Osobní odběr po předchozí domluvě a Našem souhlasu, a to v místě sídla Naší společnosti na
adrese Sedmidomská 123, Chrastava 463 31;

b) Osobní odběr na výdejních místech společností, Česká pošta, Balíkovna, GLS, Zásilkovna,
Toptrans;

c) Doručení na adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím dopravních společností Česká pošta,
Balíkovna, GLS, Zásilkovna, Toptrans;

6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky. V případě Slovenské republiky umožňujeme
doručení zboží sjednat pouze individuálně, s Naším předchozím souhlasem a pouze při platbě Celkové
ceny předem.

6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti v našem skladě nebo skladě dodavatele a na
zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v
potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od
skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží
budeme informovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na Vaši emailovou adresu uvedenou v
Objednávce.

6.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě
jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě,
poškození na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností
Zboží od dopravce převzít.
 
6.5.V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to
za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není
odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo požadovat po Vás
úhradu nákladů spojených s marným doručováním zboží dle Smlouvy (tedy Ceny za dopravu) nebo od
Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se My rozhodneme
odstoupit od Smlouvy z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy
Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za
dopravu, případně na nárok za uskladnění a náhradu škody, pokud vznikla.

6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než
bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením
spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží
nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v
okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod
nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se
ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti
Vás budeme vždy informovat v případě:
a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu
dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou
dobu dodání.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad,
zejména pak, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo
instalaci;

d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně
očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním
řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 
 
f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které
můžete rozumně očekávat; a

g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před
uzavřením smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními
předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1
můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním
e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese
Sedmidomská 123, Chrastava 463 31. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z
Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak
chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit; to však
neplatí v případě, kdy žádáte o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Reklamaci vyřídíme v
souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou Zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem
nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží
mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.

7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s
ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.6. Dále máte právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b) odstoupení od Smlouvy,
jestliže:

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době
nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 
7.8.V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 
7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží
opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme
Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne,
můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů.
Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že
došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na
toto vrácení však hradíme My. Vy však máte povinnost zvolit vhodnou a pokud možno nejlevnější
variantu dopravy pro vrácení zboží k Nám na naši Adresu. (Doporučujeme předem s Námi konzultovat)

7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté,
co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u
spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může
dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve
kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v
souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve
lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho
převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání
několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v
případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a
opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit zasláním e-mailu na: obchod@animalshop.cz nebo dopisu na adresu
sídla naší společnosti, tedy: Sedmidomská 123, 463 31 Chrastava. Pro odstoupení můžete využít také
vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek, přičemž tento formulář je
třeba vyplnit a zaslat buď na naši emailovou adresu nebo naadresu sídla naší společnosti, jak je
uvedeno v tomto odstavci výše.

8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy
plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. Uzavřením Smlouvy berete na vědomí, že v souladu
s platnou právní úpravou nemůžete odstoupit od Smlouvy mimo jiné v případě koupě zboží vyrobeného
podle Vašich požadavků nebo přizpůsobeného Vašim osobním potřebám a v případě koupě zboží
v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit
poté, co byla pečeť spotřebitelem porušena (např. léčiva, doplňky stravy).

8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu
odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od
odstoupení a nesete náklady spojené navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom
Vám vrátili Cenu za dopravu (zaslání zboží Vám), avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z
důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám,
ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu
dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na
účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude
vrácena dříve, než Zboží obdržíme a překontrolujeme jeho stav, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho
zaslání zpět Nám.

8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží,
které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s
povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v
kamenné prodejně (tedy zejména pokud je Zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno).
V takovém případě Nám vůči Vám vzniká nárok na náhradu škody tím vzniklé. V případě, že jsme Vám
ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů jednostranně započíst na Vaši
pohledávku na vrácení Ceny. Zboží Nám prosíme vracejte čisté, bez známek používání a pokud je to
možné, včetně původního obalu a příslušenství.

8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují
objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody
spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Můžeme také od
Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V
případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni
od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu. V případě odstoupení od Smlouvy z Naší strany dle
tohoto odstavce Vám vrátíme kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým byla
kupní cena od Vás přijata.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy
reklamace@animalshop.cz . Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 
 
9.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím,
který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo
území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé,
nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová
adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-
mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a
doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které
budou uzavřeny po účinnosti této změny.

10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní
poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku
nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i
Vy právo od Smlouvy odstoupit.

10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy
však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy
mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a
Podmínky uložit.

10.7. Uzavřením Smlouvy berete na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní
E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Uzavřením Smlouvy se
zavazujete, že nebudete vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně užít či neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících
webové rozhraní E-shopu. Nejste oprávněni při využívání webového rozhraní E-shopu používat
mechanismy, programové vybavení ani jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz
webového rozhraní E-shopu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, v jakém toto
užívání není na úkor práv ostatních zákazníků a které je v souladu s jeho určením. Rovněž berete na
vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové
stránky/E-shopu nebo v důsledku užití webového rozhraní E-shopu v rozporu s jeho určením.
 
10.8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 01.04.2023.

 

 

 

 Příloha č. 1 Formulář pro uplatněni reklamace - PDF

Příloha č. 2 Formulář pro odstoupení od smlouvy - PDF